Videogalleries - Haidong Gumdo

Hwang-Yong

Haidong Gumdo School

Home page > Videos

Videos

Haidong Gumdo - Výukové video 10 - Kyukgum ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 9 - Kyukgum ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 8 - Kima haenggong
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 7 - Kibon donjak ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 6 - Kibon donjak ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 5 - Baldo chakgum ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 4 - Baldo chakgum ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 3 - Ssangsoo gumbub ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 2 - Správný sek
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 1 - Postoje
March 23, 2020
Paris Bercy Budoshow
March 23, 2019