Rumunsko, červenec 2022 - Haidong Gumdo

Haidong Gumdo

Rumunsko, červenec 2022